JÄRNVITRIOL (Järnsulfat ) för färgning samt bibehållande av timmer även som reduktionsmedel samt för mossbekämpning och gödning av grässmatta

Järnvitriol används dessutom såsom fällningskemikalie i vattenverken och reningsverken för att fälla ut fosfor från avloppsvattnet. Det kan samt användas vid målning av träfasader. Behandlingen ger träet en grå ton som efter viss tidrymd liknar den gråa struktur som ses på gammalt trä. Det liknar lasering då träets yta och textur finns kvar väl synlig efter behandling.

järnvitriol

En vanlig blandning är 700 g järnvitriol i 10 liter vatten. Man kan tillsätta en aning diskmedel för att reducera ytspänningen så att blandningen bättre tränger in i träet. Sulfatet, vitriolen, ingår också i färgämnet falu rödfärg och diskuterades på 1700-talet ha viss rötskyddande och konserverande effekt. Men i själva verket så ger den dåligt skydd mot solens UV-strålar, inget nämnvärt skydd mot biologiska angrepp och inte ett dyft beskydd mot väta alls.

I kalkfärg för husfasader har järnvitriol ideligen använts för att ge en gul eller gulorange färg. Kulören utvecklas gradvis efter målningen i tempo med att järnsulfatet omvandlas till det som i dagligt tal kallas rost. Då kulören väl utvecklats är den synnerligen beständig.

Järnvitriol till ytbehandling av trä

Järnvitriol (järnsulfat) används ibland såsom ytbehandling för att erhålla ett intryck av en grånad träyta, så att fasaden ser väderpåverkad ut vilket naturen eljest sköter själv för obehandlat timmer. Järnvitriol blandat med vatten är en färglös vätska som penslas eller sprutas på grov träpanel av nytt eller tidigare järnvitriolbehandlat virke.

En behandling med järnvitriollösning på en träyta skänker efter kort tid en fager samt beständig, brungrå till silvergrå kulör. Bräderna bör behandlas innan uppsättning, enär det ger bättre inträngning även i sponten.

Behandling med järnvitriollösning skänker en färgning av träet, men inget nämnvärt beskydd mot biologiska angrepp samt inget som helst fuktskydd. I vissa fall – på för slagregn särskilt utsatta lägen – bör en järnvitriolbehandlad yta efterbehandlas med en opigmenterad olja. Den skänker en varaktig, grå yta, som ofta anses bli vackrare med åren.

Järnvitriol kan köpas i pulverform på allt-fraktfritt.se och blandas sedan ut med vatten i lämpliga proportioner. Med svagare eller mer koncentrerad vitriollösning (även kopparvitriol blandat med järnvitriol förekommer) kan man på kort tidrymd nå fram till en färgton såsom ganska väl överensstämmer med ytåldrat trä, som fått sin gråa kulör utav väderlek samt blåst. I litteraturen kan man påträffa skilda rekommendationer av blandningsförhållandet. Den slutliga färgen beror på temperaturen, trämaterialet och ytans grovhet. Järnvitriol kan ge en flammig yta ifall panelens yta har porösare områden alternativt områden med kärnvirke, alternativt om den utsätts för regn omedelbart efter målning innan den torkat in.

Man brukar förespråka ½ kilo järnvitriol
till cirka 10 liter ljummet vatten vid behandling av nytt virke. I en del fall kan en mer tunn lösning vara tillräckligt. Det är tillrådligt att utföra test i god tid före behandlingen, helst några månader före, ehuru resultatet kan fluktuera avhängig på virkets beskaffenhet, hur länge det har lagrats och så vidare. Det bästa resultatet uppnås på nytt virke. Redan efter några timmar blir ytan mörk och efter ytterligare någon månad får ytan en brungrå till silvergrå färg (ibland grågrön). Järnvitriolbehandlad panel som exponerats längre än en månad är olämpligt underlag för täckmålning.

En järnvitriolbehandlad panel uppför sig i princip såsom obehandlat timmer. Kur med järnvitriol
– skyddar inte kontra regn, utan väta ska kunna torka ut genom att panelen ventileras väl
– skyddar ej mot solens UV-ljus, som bryter ner träet så att ytan eroderas och spricker
– ger ett smått till inget resistans mot svamp- och mögelpåväxt
– ger en yta där träets struktur framträder
– skänker en kulör som varierar med belysning och luftfuktighet
– ger större fuktrörelser i träet än målat trä
– kräver att spik och bleck är rostfria eljest rostar de så att rostränder bildas
– kan missfärga fönster, glas, fundament och plåttak
– kan missfärga angränsande mark och golvytor vid urlakning.

Mögel ger dålig lukt

Mögel ger i de allra flesta fall upphov till en dålig lukt. Mögelukten kan på lättast sätt beskrivas för den som inte någon gång upplevt den som unken och ofräsch. Det är också en lukt som man alltid kommer att känna igen när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas uppgift är att sprida möglet, men de kan dessutom framkalla bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till retning i luftvägarna men även andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det även kan kallas är det som orsakar den dåliga mögellukten. Det ska tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig känna igen och markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att bruka då man undersöker om man har mögel i huset.

Mögel-lukten är sådan, att den lätt biter sig i väggar samt inredning och det är stundvis tillsynes omöjligt att bli av med den. Detta fastän man har lyckats döda möglet i sig. Lukten kan vara kvar länge om man inte gör någonting åt den. Kläder som har börjat lukta mögel kräver ofta att man tvättar dem åtskilliga gånger, och emellanåt hjälper inte ens det.

Mögel trivs som bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan påträffas i ett hem är badrum, källare och vindar. Eftersom fukten är väsentlig för möglets förekomst är det viktigt att man ser över och åtgärdar bristfällig lufttillförsel och även dränering om det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det ibland betydelsefullt att kombinera mögeldödande medel med avfuktning och förbättring av ventilationen.

Vad gäller sanering så finns det några annorlunda sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är givetvis upp till var och en och bör grundas på mängden mögel man har att göra med samt var det befinner sig.

Ifall möglet är väl synligt, exempelvis i badrum, över kakel alternativt andra släta material kan man rengöra med rengöringsmedel eller diskmedel och därpå torka av med mycket med ättika. Man kan dessutom använda sig av klorin, som avlägsnar möglet, men som dessutom är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är komplicerat att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett bra tips. Fogging är att man värmer upp mögeldödande medel till kokpunkten varefter det ångas, vilket sker i en särskild maskin. Ångorna kan lättare ta sig in och komma åt på otillgängliga platser.

Det allra drastiska sättet att bli av med mögel är att riva ut det angripa materialet och ersätta det. Det är dock kostsamt och arbetsamt, men det enda sättet som åstadkommer så att man blir helt kvitt mögelsporer samt mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man använda sig av foggingmetoden, men då hettar man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan också använda sig av ozon, som är reaktivt och på så vis förstör molekylerna som utgör den dåliga lukten. Dessa metoder av luktsanering blir alltmer effektiva men behöver speciella apparater. Vid rätt hantering är inom kort mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen – eller ännu hellre före någon skada alls – skyddar man mot nytt mögel med hjälp av Tvärstopp alternativt Fulstopp.

Ta hjälp av en mögelhund för att bli kvitt med möglet

En mögelhund är en specialtränad hund som använder sitt utomordentliga luktsinne för att upptäcka mögel och annan mikrobiell påväxt. Användningen av mögelhundar vid arbetet före mögelsanering har ökat genom åren.

Hundar har länge använts av människan till allt från vallhund till narkotikasökare. Det finns en massor annorlunda saker man kan träna en hund för. Eftersom hundar har ett mycket känsligt luktsinne är de förträffliga vid sökning av ämnen som vi människor har svårt eller inte alls kan känna lukten av.

Mögel behöver inte ständigt föra med sig bristfällig lukt, det är inte säkert att det luktar alls i somliga fall, så att en mänsklig näsa kan känna av det i varje fall. Ifall man misstänker att man har problem med mögel så är det främsta steget att granska exakt var möglet finns.

Vanligtvis kan man se och känna lukten av mikrobiell påväxt, så som mögel. Men även om man ser en påtaglig mögelfläck som växer över väggen, är det inte säkert att det är allt. Det kan finnas mer mögel exempelvis bakom tapeter, kakel och så vidare. Det är här mögelhunden kommer in i bilden.

En mögelhund bör få en rejäl träning, där grundutbildningen är kring åtta månader och som sker tillsammans med husse eller matte, personen som även kommer att vara mögeltekniker. Det är således, precis som vid utbildningen av narkotika- och polishundar en träning som rör både individ samt hund lika mycket. Man utbildar ett team.

Efter grundutbildningen är det viktigt att hunden fortsätter tränas, så att kunskaperna inte tynar bort. En hund tränar sina kunskaper genom att förverkliga dem, alltså i detta fall genom att söka efter mögel i hus och dylikt.

Mögel uppkommer gärna där det finns fukt. Sådana typiska utrymmen är undermåligt ventilerade badrum, källare, vindar etc. Mögel ger ifrån sig hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen (även kallade MVOC, microbial volatile organic compound). Det är dessa mögelgaser som hunden är tränad att upptäcka och markera.

Mögel kan utsöndra dessa hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen i upp till fyrtio år efter att mögelsvampen har torkat ut. Det är då enkelt att begripa vikten att få undan möglet från sitt hus. För att bli kvitt med mögel är det främsta sättet även det mest radikala, att helt enkelt avverka allt av det angripna materialet och ersätta det med nytt och fräscht.

För att inte få tillbaka problemen med fukt, mögel och annan mikrobiell påväxt är det betydelsefullt att åtgärda orsaken. Torka utrymmet noggrant med avfuktare och se över ventilationen. Om det är husgrunden som har blivit mögelangripen bör man se till så att dräneringen är bra. Undanröja växter och jord från husknuten och ersätt med dränerande material, annars stannar fukten efter regn och det i sig är en risk för fuktskador med påföljande mögelväxt. Skydda samtliga ytor med hjälp av Fulstopp
eller ännu bättre, med Tvärstopp.

Det finns ingen speciell hundras som är extra lämplig för att bli mögelhund, det rör sig om hundens personlighet men framför allt om träning. Att utbilda sin hund i att söka efter MVOC och därmed mögel är heller inget man gör i en handvändning. Det kräver en konsekvent hundförare och regelbunden träning. Om man lyckas har man dock en enastående kollega i sin mögelhund.

Vad innebär mikrobiell påväxt?

När miljön är god för mikroorganismer så talar man om mikrobiell påväxt. En mikroorganism är en organism som inte är synbar för blotta ögat. Trots att gränserna är diffusa kan man påstå att bakterier, ärkebakterier, vissa protozoer, somliga djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan stundtals inkorrekt omnämnas som mikroorganism, då ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan enkelt påstå att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare besvär med synbar mögel och liknande. Vanligaste orsaken till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer så småningom att bli angripet av mikrobiell påväxt och mögel. Det är framför allt möglet som som är synligt då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som bidrar till dålig lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer snart att stinka på grund av tillväxten bakterier.

Om man misstänker att man har fått bekymmer med mögel eller annan mikrobiell påväxt ska man inte vänta utan ta itu med det med detsamma eftersom det enbart kommer att bli värre. Det är därtill hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan medföra symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har studier dessutom visat att mögel även påverkar nattsömnen eftersom att man får problem med luftvägarna samt andningen.

Om man är osäker över var möglet finns kan man ta assistans av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som använder sitt fantastiska luktsinne för att finna just mögel. Det ultimata sättet att handskas med mögel är att helt enkelt avlägsna samt byta ut det angripna materialet med nytt och fräscht som därpå skyddas med Tvärstopp. Ifall det inte är genomförbart kan man tvätta ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan också använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man värmer upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan nå mer otillgängliga utrymmen. Det är inte att rekommendera att man uppehåller sig i ett rum som utsätts för fogging då det vanligtvis är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det angeläget att ordna de problem som leder till mikrobiell påväxt. Då fukt, som tidigare omnämnt, är den definitivt vanligaste orsaken gäller det att ordna ventilation samt isolering ifall det handlar om källare, vindar alternativt husgrunder, där det är vanligt med fukt. Även dränering är bra att titta över ifall man har problem med fukt i grunden. Det kan också hjälpa ifall temperaturen höjs i samband med förbättrad ventilation.

En annan vanlig tillväxtplats för mögel och andra mikrober är i badrum och det kan te sig så dåligt att det tillväxer innanför kaklet, varpå man tvingas ta bort det innan man kommer till källan. För att undfly mögeltillväxt i badrummet är det angeläget att fogarna är ordentligt täta och att man har en god ventilation, och att man håller rent i alla skrymslen och vrår där mögel annars snabbt kan hitta ett fotfäste.

En torr samt fräsch miljö är en ogynnsam miljö för mikrobiell påväxt.

Dags för sanering när möglet angriper

Att sanera mögel kan betyda allt från att göra rent en yta av kakel med Fulstopp
till att praktiskt taget röja ut en hel inredning, byta takstolar samt gräva en ny källare. Vad som bestämmer saneringens grad är hur grundligt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst eller som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel å andra sidan är en omfattande mängd svampceller som bildar en tråd vilka kallas hyf. Åtskilliga sådana hyfer bildar därpå ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan utöka invasivt och etablerar sig väl i porösa material, så som betong samt trä.

Mögel gillar att växa där det finns fukt, så oftast har man inte endast problem med mögelangrepp utan även med fuktskador när man börjar utreda om det är läge för mögelsanering. Mögel trivs att gro på organiska material, så som trä, jord samt smuts i exempelvis badrum. Gamla matrester har nog allihopa någon varit med om att finna, övertäckt med ett ludet lager mögel – det är det lätt att kasta bort, men vad gör man ifall det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går dessutom hand i hand med illa lukt – mögeldoften är en särskild lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man förklara den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det ofta redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. I synnerhet i sitt eget hus är det komplicerat att känna små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att undersöka exakt var man har mögel kan man ta stöd av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en bra idé om man misstänker att det finns mögel och inte är säker på var.

Vid små angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli kvitt med möglet. Svampar kan inte växa över rent kakel, utan kräver smuts, så som tvålrester och hudavlagringar som finns i samtliga badrum. Man behöver inte mycket material för att motarbeta möglet på sådana ytor – vanligt diskmedel att skrubba med, och avsluta med ättika alternativt vittvinsvinäger därför att inte få åter möglet på ett tag.

Kom ihåg att det alltid finns en orsak till varför möglet växer, och det stavas i närapå alla fall fukt. Det är betydelsefullt att kontrollera lufttillförsel och inte låta fukt bli stående.

Vid lite mer omfattande angrepp kan man välja att använda fogging. Det är en apparat som hettar upp mögeldödande medel varefter det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då ta sig in på svåråtkomliga platser. Foggingmaskin uppföljs gärna med avfuktare och det förekommer ett flertal firmor runt om i landet som sysslar med detta.

I riktigt svårt angripna hus finns inget att uträtta än att ersätta det angripna materialet. Det kan vara mycket omfattande samt dyrt. Är angreppet så allvarligt att man inte kan bo eller vistas i huset innan det åtgärdas så kan man ansöka om statlig finansiell hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta sätt är att man helt blir av med svampen och dess sporer och mykotoxiner.

Att sanera kan göras på olika sätt

När det gäller mögel alternativt annan mikrobiell påväxt så kan sanering utföras på flera olika sätt. Vilket vis man väljer ska grunda sig på hur långtgående angreppet är, vad det är för material som är angripet och hur allvarliga symptom man får från möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka utgör ett nätverk som heter mycel. Detta medför att möglet kan växa in i porösa material, så som betong och trä och då blir mycket svåra att ta död på.

Mögelsvamp trivs där det finns fukt och organiskt material att livnära sig på. Mögel kan ge ifrån sig sporer och mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss olika mycket. Vanliga symptom som man kan få av mögel är sömnighet, huvudvärk, hosta, snuva och upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett bekymmer som inte ska tillåtas i något hem, utan ska ordnas så snart det upptäcks. Dålig lukt är ett vanligt tecken på mögel – det luktar unket och instängt. Denna lukt biter sig ofta fast i kläder och inredning och kan bli besvärlig att få bort fastän man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan gro i badrum, fastän kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig plats för svamp. Det beror på hudavlagringar samt tvålrester som samlas där när man duschar eller badar. I kombination med ett dåligt ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter för möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med jämna ytor så räcker det oftast med att man städar noggrant. För att bli av med möglet kan man nyttja vanligt diskmedel och avsluta med hjälp av ättika alternativt vittvinsvinäger. Undvik klorin med tanke på att det inte alls är bättre mot möglet än ovanstående medel, men å andra sidan är betydligt sämre för naturen!

Se dessutom alltid över ventilationen vid en mögelsanering, med tanke på att den är väldigt angeläget att fukten inte blir stående i ett utrymme eftersom det är en förutsättning för att mögel och övrig mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer omfattande angrepp så ska man analysera hur utbrett det är. Man kan då ta assistans av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan detektera mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av utredningen.

Vid fall där möglet växer över otillgängliga platser eller där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man nyttja så kallad fogging. Det innebär att man, med assistans av en särskild foggingmaskin värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att ta sig in på svårtillgängliga ställen.

Det är angeläget att man inte uppehåller sig i rummet samtidigt som fogging sker, samt att man vädrar ut noga efteråt med tanke på att medlen man använder kan vara hälsovådliga. Ofta kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen temporär eller permanent avfuktare ifall det rör sig om mögel i till exempel källare, vind alternativt andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging eller vanlig tvätt tar bort sporer alternativt mykotoxiner.

Om mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska bidrag för att göra en totalsanering, vilket i praktiken medför att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta sätt är omständigt och kostsamt men ger i särklass det ultimata skyddet eftersom man får bort både möglet, sporerna samt mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man samtliga ytor med Tvärstopp.

Att råka ut för mögel är inte ovanligt

Att sanera sitt hus från mögel får många att avskräckas och förknippa med stora kostnader. Det behöver inte vara så dramatiskt att uträtta en mögelsanering, och ifall man är ute i god tid och utför ett grundligt jobb, så behöver det aldrig bli så farligt. Ännu bättre är att motverka med Tvärstopp alternativt Fulstopp och slippa få mögel att sanera.

Mögel trivs bäst där det finns mycket fukt. En fuktskada följs således vanligtvis av mögelangrepp om man inte åtgärdar problemet och ser till så att fukten försvinner. Mögel är svampar som växer i trådar som bildar nätverk, så kallade hyfer och mycel. En del mögelsorter kan utsöndra sporer och mykotoxiner, vilka kan ge symptom hos människor.

Vanliga symptom kan bestå av trötthet, huvudvärk, upprepade förkylningar, snuva samt hosta. Vanligtvis kommer sådana symptom smygande och det är inte jämt man inser att det beror på just mögel. Ett sent tecken på mögel är en för mögel karakteristisk dålig lukt – det luktar unket och gammalt.

Mögel behöver, frånsett fukt, något att växa över. Det ska helst vara av organiska material, så som trä samt jord, men det kan även börja växa mögel på kakel i badrummet. Då växer möglet i fogarna och livnär sig på tvålrester och hudflagor som finns i just badrum. Mögel i badrummet ter sig vanligtvis som svarta små prickar, så kallat svartmögel.

Dessa små prickar kan man förhållandevis lätt bli av med genom att tvätta kaklet noggrant med diskmedel och vatten. Se till så att möglet skrubbas bort ordentligt. Avsluta jobbet genom att torka av med ättika alternativt vittvinsvinäger för att hålla möglet väck. Dessvärre lämnar svartmögel kvar missfärgningar, framförallt i fogarna, varpå det ändå kan se tråkigt ut, men själva mögelsvampen dör och går bort av denna behandling.

Det är alltid betydelsefullt att se över ventilation i samband med att man har fått mögelangrepp som inte lätt kan förklaras av till exempel gamla matrester eller vattenläckor. Ifall ventilationen är illa stannar fukten längre i ett utrymme, vilket gör det gynnsammare för mögel att växa till just där.

Om möglet växer på ett mer utbrett sätt och inte så lätt kan tas bort som på släta ytor, så kan man ha användning av foggingmetod. Denna metod går ut på att man värmer upp mögeldödande medel så att det förångas. Ångan medför så att medlet lättare kan tränga in i material och döda svampen helt och hållet.

Det är angeläget när man foggar att man inte vistas i samma rum som maskinen utan att det är strikt avgränsat till utrymmet som saneras. Efter foggning bör man vädra ut ordentligt innan man vistas i rummet under längre tid. Det kan vara en fördel att efter foggning sätta in en avfuktare i utrymmen så som källare, där det kan vara besvärligt att göra något åt ventilationen.

Vid kraftiga mögelangrepp, där man inte kan vistas i huset innan det har åtgärdats så duger inte fogging som mögelsanering. Man tvingas då ta till mer drastiska åtgärder, nämligen att riva ut allt det mögelangripna materialet som finns och ersätta det. Angrepp som är så allvarliga har vanligtvis pågått under en längre tid. Fördelen med ett sådant totalt vis att sanera mögel är att man får undan också mykotoxiner samt sporer, något som annars kan stanna kvar länge efter en sanering.

Att sanera hussvamp

Att sanera hussvamp är ett omfattande och omständligt projekt – det finns inget enkelt sätt att bli av med denna fruktade svamp. Således bör man skydda med Fulstopp eller Tvärstopp innan man får hussvamp – det är enkelt.

Äkta hussvamp, som på latin heter Serpula lacrimans, ligger ofta latent inom trähus och väntar på att miljön ska bli gynnsam. Det latinska namnet betyder ”den gråtande” och kommer från att svampen bildar klara vattendroppar på sin yta – det ser ut som om svampen gråter.

Hussvamp är en brunrötesvamp och anses vara en av de absolut riskfyllda för virke samt träkonstruktioner. Detta har att göra med hur svampen beter sig. Den bryter ner cellulosa i träet vilket förstör virkets bärighet.

Äkta hussvamp växer precis som mögel i nätverk med mycel som kan tränga in djupt i träet. För att expandera behövs det fukt och vanligtvis är det flera svampar och övrig mikroiell påväxt som har vuxit till sig i ett fuktskadat och angripet utrymme. Detta medför det stundvis svårt att särskilja hussvamp från mer benigna svampar. Exempelvis mögelhundar kan inte känna skillnad Serpula och mer ofarliga svampar.

Normalt pratar man om dålig lukt vid mögel – det luktar unket och gammalt, men i fallet hussvamp så kan man istället känna en lukt som av champinjoner. Det är inte heller alla gånger som svampen ens avger någon lukt.

Hussvamp växer vanligtvis i närmiljö av kalkrika material, så som skorstenar. Det beror på att det avges oxalsyra när svampen bryter ner träet. För att svampen ska överleva krävs det att oxalsyran kan neutraliseras, vilket sker med hjälp av kalk. Renoveringar av skorstenar och annat där kalkrikt material har adderats kan medföra att hussvampens dvala upphör och det plötsligt blossar upp.

Hussvamp känner man igen på de stora mängder sporer som avges från svampkroppen. Det kan liknas vid att någon har hällt ut kakao och det kan röra sig om flera miljarder sporer. Svampen kan även spridas kvickt om det är gynnsamma förhållanden – upp till 6mm per dygn!

Det absolut viktigaste att tänka på när det gäller hussvamp är att minimera fukten. Det absolut bästa sättet att hålla svampen på avstånd är att få det så torrt som möjligt. Det är angeläget att poängtera att torka inte tar död på hussvamp utan endast medför så att den går in i ett dvalliknande tillstånd.

För att få bort hussvamp så måste man vara radikal – avlägsna allt angripet material plus en säkerhetsmarginal på en meter av friskt material runt omkring angreppet. Man bör dock tänka efter med hur mycket man tar bort – om funktionen är intakt så behöver man inte avlägsna materialet – det kan räcka med att torka ut det noggrant. Elda upp allt av det borttagna materialet omedelbart för att ta död på svampen!

Ofta är en sådan omfattande sanering tätt sammankopplad med att renovera huset. Se då till så att allt nytt material samt byggnadsplatsen är ordentligt torr, med tanke på att man annars riskerar att få angrepp av mögel omedelbart i koppling till renoveringen.

För att sanera hussvamp krävs således att man avlägsnar angripet material – hur mycket är en bedömningsfråga – men framför allt så ska man se till så att svampen inte får någon fukt!

Börjar det bli dags att renovera huset?

Att renovera hus är för flera en dröm. Det är dock inte jämt det blir som man har tänkt sig, och stundtals är anledningen till varför man renoverar inte den man kunde önska. Fukt och mögel kan till exempel ställa till med rejäla besvär som till sist kräver att man renoverar hela huset därför att bli av med det och kan bo i huset själv, då det har gått så långt att det inte enbart räcker med sanering.

Ett grundläggande råd när man funderar på att renovera sitt hus är att sätta sig ner och reflektera över hur omfattande renoveringen ska vara. Det kan ju röra sig från allt mellan att tapetsera alternativt måla om till att röja upp hela huset och praktiskt taget byta ut hela inredningen.

Hur mycket tid, kraft och pengar är man redo att lägga ner? Ifall man inte känner att man klarar av det man ska utföra eller har nog med tid är det bättre att anlita en hantverkare än att slita sig blodig på något som kanske ändå inte blir bra. Det är bra att fundera på, speciellt i dagens samhälle där hemmafixaren har nått en form av guldålder.

Det finns otroliga mängder saker som säljs av ett allt ökande antal återförsäljare för byggmaterial. Program på tv som visar hur mycket man kan göra själv går omlott varandra. Det är ibland klokt att ta ett steg tillbaka och fråga sig själv vad man behöver, ifall det är vettigt att göra det själv samt om det verkligen är vad man vill ha?

Vid varje renovering krävs verktyg, bortsett från allt material man ska använda. Om man vill så finns det mesta hos diverse företag, men man bör fråga sig innan man spenderar åtskilliga tusen kronor på saker som man eventuellt bara behöver till en detalj och som man senare inte kommer att ha någon användning av. Många firmor hyr ut maskiner, så som sågar och golvslipar, vilket kan vara en bra idé att undersöka.

När man bygger om och renoverar är det angeläget att man inte låter material ligga kvar på byggarbetsplatsen med tanke på att det är en tillväxtzon för mögel och annan mikrobiell påväxt. Ifall man renoverar p.g.a. just mögel eller fuktskador så är det väldigt angeläget att man ser över ventilationen med tanke på att det annars är hög risk för att möglet kommer åter.

Ifall mögelangreppet är så omfattande att man inte kan vistas i huset förrän det har åtgärdats så kan man ansöka om att erhålla bidrag. Mögelsanering med hjälp av renovering och på så vis byta ut allt det angripna materialet är det absolut främsta sättet att bli kvitt med inte endast mögelsvamparna utan också deras sporer samt mykotoxiner, vilka annars kan finnas kvar efter en sanering och fortsätta förorsaka symptom.

När man renoverar själv är det bra att ha gott om tid och att se det som ett fritidsintresse snarare än ett tvång. Då kan man ta det lugnt i valet av material och finna till exempel ett perfekt kakel till badrummet eller exakt rätt beslag för köksluckorna. Det är då bra att tänka på att inte börja riva i allt utan jobba stegvis – på så vis kan man leva och bo i huset samtidigt som man renoverar.

Det finns en massa komponenter att fundera på då man talar om att renovera hus, men framförallt bör man tänka på att det ska vara något som är kul och som man vill utföra – då blir resultatet garanterat mycket bättre! Glöm inte att skydda slutresultatet med hjälp av Fulstopp
.

Vad bör man tänka på före renoveringen?

Om man inte är väl redo inför renoveringen av ett hus kan det enkelt sluta i en mardröm. Det kan vara något som man har längtat efter att få göra, men likaså resultatet av en hemsk överraskning. Det är alltid bättre att renovera av egen fri vilja än att vara tvungen till det på grund av till exempel mögel alternativt annan mikrobiell påväxt.

Det främsta man bör fundera på när man ska renovera sitt hus är hur mycket man kan och är beredd att uträtta själv. Hur lång tid får det ta? Hur stor del av huset ska renoveras? Att renovera hus kan betyda allting från att måla och tapetsera om till att praktiskt taget riva ut hela insidan av huset och byta ut det. Det är alltså enorma skillnader renoveringar emellan.

På senare år har gör-det-själv kulturen fått ett allt större genomslag. Det blommar upp allt fler byggföretag som säljer allt från hammare och spik till mer avancerade golvslipar – allt därför att den händige ska kunna bygga sitt drömhus.

Oavsett vad man ska göra för renovering behövs det material i olika mängd samt prisklass. Det behövs också verktyg. En bra idé är att ha lite is i magen när det handlar om material – ifall man ser renoveringen som en fortskridande hobby kan man ta det lite lugnt med att finna de perfekta beslagen eller den rätta nyansen på sitt kakel i ens badrum till korrekt priser.

Vad gäller verktyg så är det bra att fundera på vad man verkligen behöver köpa och vad man kan vara utan. En del arbetsredskap kan man alltid ha användbarhet av senare, men de är faktiskt inte så otaliga som byggföretagarnas reklamer vill påstå. Att köpa det som man även efter kan ha användbarhet av är bra därför att undvika en ocean av prylar som aldrig nyttjas.

Vissa företag hyr också ut maskiner som annars skulle vara väldigt dyra att införskaffa, och som är alldeles för bra för att vara utan under själva arbetet. Det är således angeläget att man tänker till innan man sätter igång med renoveringen, därför att undkomma onödiga utgifter samt spill av tid. Att bygga om och överhuvudtaget uträtta jobb i sitt hus tar ofta lite längre tid än vad man har räknat med, särskilt ifall man ger sig in på saker som man eventuellt inte har helt hundra koll på.

Det är bra att ha tidsfristen i övervägande redan innan man börjar eftersom det annars kan sluta med att man får ett halvfärdigt badrum som inte fungerar som det ska samt är sönderstressad för att det som började som en hobby har börjat ta upp all vaken tid. Även de vackraste renoveringar är inte värt att lida över – man kan anlita hantverkare.

När man renoverar utrymmen p.g.a. fukt samt mögel är det angeläget att man ser till så att ventilationen blir bra, eftersom möglet annars snabbt kommer åter. Mögelsanering som slutar med renovering är det mest effektiva sättet att helt bli av med möglet. Därefter skydda mot ny påväxt med hjälp av Tvärstopp alternativt Fulstopp.Det är dock vanligtvis mycket dyrt, men vid riktigt allvarliga fall kan man få bidrag för att renovera och sanera.